logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
0
 • No products in the cart.
0
 • No products in the cart.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Internet Lifestyle

 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten en leveringen tussen Internet Lifestyle en haar klanten.
 2. Dienstverlening Internet Lifestyle biedt ICT-diensten en domeinregistratie aan haar klanten. Alle diensten worden geleverd zoals overeengekomen en conform de geldende industriestandaarden.
 3. Domeinregistratie Voor domeinregistratie gelden aanvullende voorwaarden. De klant stemt ermee in om te voldoen aan de toepasselijke regels en procedures van de domeinnaamregistrerende instantie. Internet Lifestyle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade als gevolg van het gebruik van een geregistreerde domeinnaam.
 4. Betaling De klant stemt ermee in om de verschuldigde vergoedingen voor de geleverde diensten tijdig te betalen volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Bij verzuim behoudt Internet Lifestyle zich het recht voor om de dienstverlening op te schorten of te beëindigen.
 5. Intellectuele eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde diensten blijven eigendom van Internet Lifestyle of de desbetreffende eigenaar. Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Internet Lifestyle deze rechten te gebruiken, reproduceren of aan derden te verstrekken.
 6. Aansprakelijkheid Internet Lifestyle spant zich in om de geleverde diensten met de nodige zorgvuldigheid uit te voeren. Internet Lifestyle is echter niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade of verlies, inclusief winstderving, die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de geleverde diensten te gebruiken.
 7. Vertrouwelijkheid Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij van de andere partij ontvangen. Deze verplichting blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.
 8. Geschillenbeslechting In geval van geschillen tussen Internet Lifestyle en de klant zal in eerste instantie gestreefd worden naar een minnelijke schikking. Indien dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank conform de geldende wetgeving.
 9. Wijzigingen Internet Lifestyle behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Klanten worden op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen en worden geacht deze te aanvaarden indien zij gebruik blijven maken van de geleverde diensten.